Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KOŃCZEWICACH

I. PODSTAWA PRAWNA

§ 1.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kończewicach zwany dalej ŚDS działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz 1507 z późn. zm.);

 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018r. poz. 1878 z późn. zm.);

 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r. Nr. 238 poz. 1586 z późn. zm.);

 4. Uchwały Nr XI.80.2019 Rady Gminy Miłoradz z dnia 28 października 2019r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu, utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Miłoradz pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Kończewicach oraz nadania Statutu;

 5. Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach nadanego Uchwałą Nr XI.80.2019 Rady Gminy Miłoradz z dnia 28 października 2019r.;

 6. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego;

   

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

 1. Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa zasady organizacji i funkcjonowania ŚDS
  w Kończewicach.

 2. ŚDS w Kończewicach jest jednostką organizacyjną Gminy Miłoradz powołaną do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 3. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia, dziennego pobytu dla 25 pełnoletnich osób z zaburzeniami psychicznymi typu: A – dla osób przewlekle psychicznie chorych, B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, C- dla osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych oraz D – dla osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 4. ŚDS jest zlokalizowany w budynku pod adresem: Kończewice 4, 82-213 Miłoradz.

§ 3.

 1. ŚDS prowadzi swoją działalność od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 15:00
  (w ramach czasowych 8- godzinnego czasu pracy pracowników i ze względu na możliwości transportowe uczestników).

 2. ŚDS działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 9 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach, jeżeli dom zapewnia usługi transportowe.

 3. Istnieje możliwość prowadzenia dodatkowych zająć kulturalnych, sportowych i rekreacyjno-turystycznych w innych godzinach i w dni wolne od zajęć.

§ 4.

 1. Dopuszcza się możliwość zamknięcia ŚDS na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym.

 2. Termin zamknięcia ŚDS ustala się po uprzednim zasięgnięciu opinii uczestników i ich opiekunów.

 3. Zamknięcie ŚDS może nastąpić po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, Gminy Miłoradz oraz Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

§ 5.

 1. ŚDS świadczy usługi dla mieszkańców Gminy Miłoradz.

 2. Uczestnikami ŚDS mogą być również osoby spoza terenu Gminy Miłoradz po zawarciu porozumienia na realizację zadania pomiędzy odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego.

§ 6.

 1. Zasady funkcjonowania ŚDS określają:

 • Satut;

 • Regulamin Organizacyjny;

 • Regulamin Wynagradzania Pracowników;

 • Programy Działania dla każdego typu domu;

 • Roczny Plan Pracy ŚDS opracowywany na każdy rok.

§ 7.

 1. W celu dokumentowania świadczonych usług w ŚDS prowadzona jest dokumentacja zbiorcza i indywidualna każdego uczestnika.

 2. Dokumentację indywidualną uczestnika stanowi w szczególności:

 • kopia decyzji kierującej do ŚDS;

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 • Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco-Aktywizującego;

 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez ŚDS wraz z oświadczeniem o przyjęciu do wiadomości informacji o przysługującym prawie dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 • opinie specjalistów, notatki pracowników Zespołu Wspierająco-Aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji, do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego.

 1. Dokumentacja zbiorcza zawiera w szczególności:

 • ewidencję uczestników;

 • ewidencję obecności uczestnika na zajęciach;

 • dzienniki zajęć w poszczególnych pracowniach;

 • dziennik treningów.

 1. Wgląd do dokumentacji ŚDS ma Kierownik oraz pracownicy Zespołu Wspierająco-Aktywizującego.

III. CELE I ZADANIA

§ 8.

Cele ŚDS:

 1. Stworzenie systemu wparcia społecznego dla uczestników, poprzez wszechstronną integrację, aktywizację i pomoc terapeutyczną.

 2. Zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej oraz stymulacja rozwoju osobowościowego, kulturalnego i funkcjonowania społecznego uczestników.

 3. Kształtowanie, podtrzymywanie i rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych uczestników niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb.

 4. Poprawa jakości życia uczestników poprzez wzrost ich samodzielności i zaradności życiowej oraz umiejętność samodzielnego zaspokajania potrzeb życiowych,

 5. Wszechstronna aktywizacja uczestników, rozwijanie ich zainteresowań i indywidualnych uzdolnień oraz kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego w sposób efektywny.

 6. Poprawa poczucia własnej wartości i pewności siebie uczestników w kontaktach interpersonalnych.

 7. Poprawa sprawności fizycznej i ogólnej wydolności organizmu.

 8. Wsparcie i pomoc rodzinie i opiekunom uczestników.

 9. Wszechstronna integracja ze środowiskiem lokalnym.

 10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Kształtowanie właściwych postaw społecznych: zrozumienia i życzliwości oraz promowanie tolerancji wobec odmiennych zachowań osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnościami.

§ 9.

Zadania ŚDS:

 1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie indywidualnych oraz grupowych treningów z zakresu samoobsługi i umiejętności społecznych (treningi funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego) oraz poradnictwa psychologicznego.

 2. Przygotowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego zgodnie z Jego potrzebami, możliwościami psychofizycznymi oraz zainteresowaniami i umiejętnościami.

 3. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

 4. Dążenie do w miarę możliwości pełnej aktywizacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym.

 5. Umożliwienie uczestnikom spożycie jednego ciepłego posiłku dziennie przygotowanego w trakcie treningu kulinarnego.

 6. Zapewnienie uczestnikom niezbędnej opieki podczas pobytu w ŚDS.

 7. Integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym oraz integracja środowiska lokalnego z osobami z niepełnosprawnościami.

 8. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, Kościołem, lokalnymi mediami, placówkami oświatowymi oraz innymi ośrodkami wsparcia.

 9. Zapewnienie pomieszczeń i wyposażenia niezbędnego do codziennego przebywania uczestników oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych.

IV. KIEROWANIE I ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT

§ 10.

Dokumenty potrzebne do skierowania do ŚDS

 1. Wniosek o skierowanie do ŚDS, który składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

 2. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych.

 3. Zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w śds wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób z niepełnosprawnością fizyczną.

 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

§ 11.

 1. Skierowanie do ŚDS następuje na drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu.

 2. Termin przyjęcia do ŚDS ustala Kierownik ŚDS w porozumieniu z osobą kierowaną lub jego opiekunem prawnym.

 3. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do ŚDS, decyzję o skierowaniu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez Zespół Wspierająco-Aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

 4. Kolejną decyzję o skierowaniu do ŚDS wydaje się na czas określony, niezbędny do realizacji Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego, który może być przedłużony w sytuacji braku postępów w realizacji Planu, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, dps czy wtz albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej.

§ 12.

 1. Zasady ustalania i ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w ŚDS regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej.

 2. Wysokość odpłatności oraz sposób jej dokonania określa decyzja administracyjna kierująca do ŚDS wydana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Miłoradzu.

§ 13.

W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych, do ŚDS mogą być skierowane kolejne osoby, jednak w liczbie nie przekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach, nie wyższej niż 20% liczby miejsc w ŚDS.

V. KADRA

§ 14.

 1. ŚDS zarządza jednoosobowo Kierownik zatrudniony przez Wójta Gminy Miłoradz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, który jest jednocześnie zwierzchnikiem służbowym Kierownika ŚDS.

 2. Kierownik reprezentuje ŚDS na zewnątrz.

 3. Kierownik odpowiada za:

 • prawidłowe funkcjonowanie ŚDS, za realizację zadań statutowych i budżetowych zgodnie z zasadami oszczędnej, celowej i planowej gospodarki;

 • przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. przez podległych pracowników i uczestników;

 • sporządzanie zakresów obowiązków podległych mu pracowników;

 • powołanie oraz organizację spotkań Zespołu Wspierająco-Aktywizującego oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji ze spotkań;

 • nadzór merytoryczny nad wykonywaniem czynności przez podległych pracowników w sposób zapewniający efektywne wykonywanie zadań;

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności ŚDS, sporządzanie i aktualizowanie: Programów Działalności dla każdego typu domu; Regulaminu Organizacyjnego; Regulaminu Wynagradzania Pracowników; corocznego Planu Pracy na dany rok oraz sprawozdania z działalności ŚDS za dany rok.

 1. Kierownik ŚDS wykonuje czynności z zakresu prawa pracy i jest zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych w ŚDS pracowników.

 2. W razie nieobecności Kierownika, zadania związane z bieżącym zarządzaniem ŚDS wykonuje pisemnie upoważniony przez kierownika pracownik.

§ 15.

 1. Kierownik zatrudnia odpowiednio do potrzeb ŚDS osoby posiadające nastepujące kwalifikacje zawodowe:

 • psychologa;

 • pedagoga;

 • pracownika socjalnego;

 • instruktora terapii zajęciowej;

 • asystenta osoby z niepełnosprawnością;

 • inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w ŚDS;

 • inni pracownicy, niezbędni do prawidłowego funkcjonowania ŚDS.

 1. Działanie Śds może być wspierane przez opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r., poz. 688 z póź. zm.), i inne osoby.

 2. Każdy pracownik ŚDS:

 • dba o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność;

 • kieruje się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia;

 • zachowuje w tajemnicy informacje dotyczące uczestników, uzyskane w toku czynności zawodowych;

 • na bieżąco i rzetelnie dokumentuje pracę.

§ 16.

 1. Pracownicy merytoryczni ŚDS stanowią skład Zespołu Wspierająco-Aktywizującego.

 2. Zespół Wspierająco-Aktywizujący opracowuje Indywidualny Plan Postepowania Wspierająco-Aktywizującego dla każdego uczestnika ŚDS, który następnie jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem.

 3. Zespół Wspierająco-Aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco-Aktywizującego i osiagniętych rezultatów, a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§ 17.

PRAWA UCZESTNIKÓW

 1. Każdy uczestnik ma prawo do;

 • samostanowienia, godnego i podmiotowego traktowania oraz poszanowania swojej godności i prywatności;

 • korzystania z dostępnych w ŚDS form wsparcia proponowanych w ramach Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi, umiejętnościami i zainteresowaniami;

 • korzystania ze sprzętu znajdującego się w ŚDS;

 • uzyskania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb;

 • współpracy z opiekunem, terapeutą i psychologiem w rozwiązywaniu osobistych problemów;

 • bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, zwłaszcza ochrony przed krzywdzeniem, wykorzystywaniem, dyskryminacją i poniżaniem;

 • uczestniczeniu w życiu kulturalnym ŚDS;

 • odmowy uczestniczenia w zajęciach z powodu złego samopoczucia;

 • zgłaszania skarg i wniosków w sprawie działalności ŚDS do Kierownika;

 • swobodnego dysponowania informacją o sobie czyli do wglądu do wszelkiej dokumentacji jego dotyczącej.

§ 18.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Każdy uczestnik ma obowiązek:

 • szanować prawa pozostałych współuczestników i ich prywatności, a także przestrzegać zasad współżycia społecznego;

 • okazywać szacunek innym współuczestnikom, pracownikom oraz opiekunom;

 • szanować poglądy i przekonania innych osób;

 • zachowywać się w sposób, który nie stwarza sytuacji zagrożenia dla innych osób i nie zakłóca spokoju ŚDS;

 • aktywnie uczestniczyć w realizacji Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego;

 • przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku ŚDS oraz przepisów BHP i p. poż.;

 • dbania o mienie i wyposażenie ŚDS;

 • zgłaszać przewidywaną nieobecność co najmniej w dniu poprzedzającym tą nieobecność oraz zgłaszać nieobecności dłuższe niż 2 tygodnie na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem tej nieobecności do Kierownika ŚDS.

 • usprawiedliwiać swoją nieobecność dłuższą niż 2 tygodnie pisemnym oświadczeniem bądź wypisem ze szpitala lub sanatorium;

 • przestrzegać niniejszego regulaminu oraz regulaminu pracowni.

§ 19.

 1. Na terenia ŚDS obowiązuje całkowity zakaz:

 • przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;

 • wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;

 • palenia papierosów;

 • stosowania przemocy wobec innych współuczestników i personelu ŚDS.

§ 20.

 1. Kierownik ŚDS może wnioskować do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu o wydanie decyzji uchylającej skierowanie uczestnika do ŚDS
  w sytuacji gdy uczestnik:

 • przejawia silną agresję fizyczną lub werbalną wobec innych współuczestników lub personelu ŚDS;

 • swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu zdrowia i życia własnego lub innych osób;

 • jest aktywnie uzależniony od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;

 • w rażący sposób nie przestrzega Regulaminu Organizacyjnego ŚDS, wewnętrznych zasad ośrodka oraz zasad współżycia społecznego;

 • bez podania powodu przez dłuższy czas nie korzysta z żadnych proponowanych form wsparcia i nie widać szans na zmianę w tym zakresie;

 • długotrwale i bez usprawiedliwienia nie korzysta z usług ŚDS.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21.

 1. Kierownik ŚDS zapoznaje z treścią niniejszego Regulaminu Organizacyjnego ŚDS każdego pracownika i uczestnika ŚDS.

 2. Treść Regulaminu Organizacyjnego znajduje się do wglądu w biurze Kierownika ŚDS.

 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Organizacyjnego ŚDS, zaopatrzone w podpis i datę, dołącza się do akt osobowych każdego pracownika oraz dokumentacji indywidualnej uczestnika;

 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1), zwanej dalej RODO w ŚDS prowadzona jest dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych wszystkich pracowników oraz uczestników ośrodka. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Klauzuli RODO, zaopatrzone w podpis i datę dołącza się do akt osobowych każdego pracownika oraz dokumentacji indywidualnej uczestnika;

§ 22.

 1. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego wymagają formy pisemnej i następują w trybie przyjętym dla jego nadania.

 2. Niniejszy Regulamin Organizacyjny został opracowany w uzgodnieniu z Wydziałem Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

 3. Niniejszy Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Skip to content